Header
Bibliography
Academic Work
Student Courses
Gallery
Music Corner
Your proxy/machine IP:54.161.175.236
Your country code:US  
Dynamic Spam Filter Activated
Shortcuts
ระบบสนับสนุนการสอน
ท่านถาม-เราตอบ สารพันทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ
รวมลิสต์พอร์ตที่ใช้โดยระบบปกติ  และที่ใช้โดยหนอนคอมพิวเตอร์ และโทรจัน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

My books
การเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับวิศวกรรม (ISBN 974-7988-00-3)  เป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์มาแล้วทั้งหมดแปดครั้งด้วยกัน  หนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจให้เป็นก้าวแรกสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี  ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบหนังสือได้ "ที่นี่" ครับ
และโปรดดาวน์โหลดแก้ไขความถูกต้องในการอธิบายเรื่อง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ที่นี่ครับ

เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วยภาษาซี (ISBN 974-7990- 24- 5 / ISBN 974- 8242- 00- 5) หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นใสประกอบการสอนและไฟล์ตัวอย่างได้จากที่นี่ครับ
สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง นี่คือเอกสารแก้ไขเรื่อง shellsort (p.125-129) ข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขในฉบับการพิมพ์ครั้งที่สองแล้วครับ


Last updated: June 21 ,2013.[สถิติ/Statistics]